Baris Video

Loading...

Senin, 03 Oktober 2011

Silabus dan Pembahas Ulum al Hadits IJ A Ushuluddin


ULUM AL HADIST (Ilmu-Ilmu Hadist)
Semester 1 Ilmu Jurnalistik Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi
Dosen Pengampu : Ust H Hasbullah Ahmad, MA. 
NIP : 197912122009011015
No Contact : 081366174429 / 085313877539

      Aturan-Aturan Perkuliahan dan Pembuatan Makalah :
1.   Pembuatan Makalah meliputi.
A. Pembukaan                          B. Pendahuluan 
C. Isi                                        D. Kesimpulan
E. Daftar Rujukan/Referensi
(Penulisan harus menggunakan sistem Footnote bukan Bodynote)
Minimal halaman adalah 10 Lembar selain Cover Sampul, kata pengantar, Daftar Isi dan Daftar Rujukan.
Kertas ukuran A4, dengan ukuran Margin Top : 4 cm, Bottom 3 cm, Left : 4 cm dan Right : 3 cm. dengan Spasi 1.5 dan halaman di kanan atas.
 1. Pembagian Thema Bahasan ini merupakan pertemuan yang kedua (Hari Rabu tgl 5 Oktober 2011) dan pertemuan pertama (Rabu, 28 September 2011) adalah informasi silabus dan tata cara pembuatan makalah dan survey pustaka terhadap rujukan-rujukan yang dipakai dan mulai pembuatan makalah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 2. Selanjutnya pertemuan ke tiga (Rabu tgl 12 Oktober 2011) adalah lanjutan pembuatan makalah.
 3. Dan Pertemuan ke empat (Rabu tgl 19 Oktober 2011) adalah Presentase Makalah dengan sistim pilih langsung yang akan tampil pada urutan makalah, satu kali pertemuan 2 Thema/makalah.

Judul Bahasan dan Nama Pemakalah :

 1. Pengantar Hadis / Sunnah
  1. Ta’rif Hadits dan Sunnah
  2. Posisi Sunnah dalam Islam
  3. Hadis Pada Masa Nabi
  4. Hadis Pada Masa Sahabat dan Tabi’in
  5. Ta’rif Hadis Qudsi dan Eksistensinya
      Pemakalah : Khoiriah dan Murtado

 1. Kodifikasi Hadis
  1. Pengambilan Hadis pada Masa Nabi
  2. Penulisan Hadis pada masa sahabat
  3. Penulisan Hadis pada Masa Tabi’in
  4. Keseriusan pemerintah Islam dalam penulisan Hadis
  5. Para Penulis Hadis dari periode ke periode
      Pemakalah : Abu Bakar dan  Jumratul Hasanah

 1. Tahammul wa al ada’ (Metode Penerimaan dan Periwayatan Hadis)
  1. Kelayakan Seorang Perawi
  2. Kelayakan penerima dan pendengar hadis
  3. Kelayakan Penyampai dan Periwayat Hadis
  4. Metode Penerimaan Hadis
  5. Periwayatan Hadis dan bentuk-bentuk periwayatannya
  6. Periwayatan Hadis dengan Makna
      Pemakalah : Husnia dan Juanda

 1. Rijal al Hadits dan Jarh wa ta’dil
  1. Pengertian dan Sejarah Rijal al Hadits
  2. Pengertian dan dalil pengsyari’atan Jarh wa ta’dil
  3. Sejarah perkembangan Jarh wa ta’dil
  4. Metode Ulama dalam melaksanakan Jarh wa Ta’dil
  5. Syarat-syarat Ulama Jarh wa Ta’dil
  6. Pendapat Ulama tentang Priioritas antara jarh dengan Ta’dil
  7. Susunan bentuk Jarh wa Ta’dil
      Pemakalah : Dian Yoga dan Gilang Anggara pierda

 1. Ulum al Hadis (Ilmu-Ilmu Hadis)
  1. Ilmu Gharib al Hadist
  2. Ilmu Mukhtalaf al Hadis
  3. Ilmu Nasikh wal al Mansukh
  4. Ilmu ’Ilal al Hadits
  5. Ilmu Asbab al Wurud
  6. Ilmu Takhrij al Hadits
      Pemakalah : Budiman dan Hartatik

 1. Musthalah al Hadist (Istilah-istilah Hadis)
  1. Pembagian Hadis secara Umum
  2. Hadist Mutawatir dan Hadis Ahad
  3. Hadis Shahih (Pengertian, Syarat dan Kitab-kitab Hadis yang Shahih)
  4. Hadis Hasan (Pengertian dan Bentuk-bentuknya)
  5. Sanad dan Matan Hadis
  6. Hadis Marfu’, Mauquf dan Maqthu’
            Pemakalah : Fidyatun Hasanah  dan M. Khosbi

 1. Sahabat
  1. Pengertian dan Tingkatan sahabat
  2. Bagaimana Mengenal sahabat
  3. Keadilan sahabat dan bilangannya
  4. Ilmu sahabat dan Para penghapal al Qur’an dari Sahabat
  5. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis
  6. Ummahat al Mukminin yang paling utama
  7. Kitab-kitab yang menyusun tentang sejarah sahabat.
      Pemakalah : Asih Haryanti dan Angga Saputra

 1. Hadis Dha’if (palsu)
  1. Pengertian dan Kriteria Hadis Dha’if
  2. Macam-macam Hadis Dha’if (Hadis Mursal, Hadis Munqathi’, Hadis Mu’dhal, Hadis Mudallas, Hadis Mu’alal, Hadis Mudha’af, Hadis Mudhthorib, Hadis Maqlub, Hadis Munkar, Hadis matruk dan Hadis Mathruh)
  3. Hukum Beramal dengan Hadis Dha’if
      Pemakalah : Andi Asnur dan Afriwanti

 1. Hadis Maudhu’ (Palsu)
  1. Pengertian hadis Maudhu’
  2. Penyebab lahirnya hadis maudhu’
  3. Usaha Pemberatasan hadis Maudhu’
  4. Tanda-tanda hadis Palsu dan Kitab-kitab yang berbicara tentangnya.
      Pemakalah : Ade Riko dan Anita Puji Lestari

10. Riwayat Hidup Muhadditsin pada masa Tabi’in
      a.       Imam al Syafi’i
      b.       Imam Al Bukhori
      c.    Imam Muslim
      d.    Imam al Turmudzi
      
      Pemakalah : Dedy Suhendra

     
Buku-Buku Referensi Utama dan Anjuran
 1. Muhammad Ajjaj al-khatib, Al-sunnah Qabla al-tadwin
 2. Muhammad Ajjaj al-khatib, Ushul al-Hadist, Ulumuh wamusthalahuh
 3. Musthafa al-Shiba`I, Al-sunnah wa Makanatuha fi al Tasyri`al-Islami
 4. Subhi al-shalih, Ulum al-Hadist wa Musthalahuh
 5. Subhi al-Shalih, Mabahits fi Ulum al-hadist.
 6. Mahmud al-Thahhan, Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid
 7. Mahmud al-Thahhan, Taysir Mushtalah Hadis
 8. al-Suyuthi, Tadrib al-Rawi
 9. Usman Fallatah, Al-maudhu` fi al-Hadist
 10. MM, A’zami,   Memahami Ilmu Hadits.
 11. T.M. Hasbi al-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist
 12. T. M. Hasbi, Ash Shiddieqy, Pokok-pokok llmu Dirayah Hadis.
 13. Syuhudi Ismail, Hadits Dimata Pengingkar dan Pembelanya
 14. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis
 15. Syuhudi Ismail, llmu Hadis
 16. Munzir Suparta, Ilmu-ilmu Hadis
 17. Fatchur Rahman, Ikhtishar Mushthalahul Hadis.
 18. dan buku-buku ilmu hadis yang bersangkutan dengan tema yang dibahas

1 komentar:

 1. mantab Ustaz. salam dari Pak Haji Kahfi, di Surau Unnur

  BalasHapus